Пластмасови каси и еднократни опаковки Гама Пласт БГ

Bulgarian English German Greek Romanian Russian Turkish

Контакти

Отдел Продажби:
тел.: 032 62 93 47
GSM: 0878 27 86 84


e-mail:
gamaplastbg@abv.bg

Намерете ни във Facebook

Проект № BG05M9OP001-1.008-1492-C02 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“

На 18.11.2017г. стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1492-C02 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът е с продължителност 18 месеца.

Обща цел на проекта е свързана с подобряване на работната среда в предприятията, в т.ч. и в Гама Пласт БГ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд, и управление на човешките ресурси. Проектът цели и насърчаване на географската мобилност и заетостта на работната сила в България чрез организиране на транспорт на заетите лица във фирмата.

Конкретните цели на проекта са: Въвеждане на практики за: удължаване на професионалния живот на работниците над 54г., и за баланс между професионален и личен живот на служителите; Въвеждане на информационна система за управление на човешките ресурси, в т.ч.и за контрол на работното време; Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място за служителите за 12 м.; Актуализиране и сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 180001:2007; Осигуряване на КПС; Закупуване на нови ЛПС и СРО за 40 служители; Осигуряване на социални придобивки за заетите - мeста за хранене, отдих и спорт.

Целите ще бъдат постигнати чрез дейностите: Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и за лесно съвместяване на професионален и личен живот на служителите в Гама Пласт БГ ООД; Разработване и въвеждане на информационна система за управление на човешките ресурси; Осигуряване на транспорт на служителите от и до работното място за период от 12м; Осигуряване на средства за колективна защита; Осигуряване на ЛПС и СРО за служителите в Гама Пласт БГ ООД; Актуализация и сертификация на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007; Осигуряване на социални придобивки за работещите; Дейности за информиране и публичност; Организация и управление на проекта.

Реализацията на проекта допринася за подобряване работната среда и качеството на работните места; оптимизация на процесите и управлението на човешките ресурси, което ще се отрази положително върху производителността на труда в предприятието.

Инструментален цех

Цех за Шприцформи

Цех за Шприцформи

На площ от 1300 м² във фабрика Гамапласт БГ е раз...

Прочети още...

Шприцформи

Шприцформи

Шприцформи

ГамаПласт БГ ООД е сред водещите и утвърдени фирми...

Прочети още...

Цех за пластмаси

Цех за пластмасови изделия

Цех за пластмасови изделия

Цехът за производство на пластмасови изделия прои...

Прочети още...