Пластмасови каси и еднократни опаковки Гама Пласт БГ

Bulgarian English German Greek Romanian Russian Turkish

Контакти

Отдел Продажби:
тел.: 032 62 93 47
GSM: 0878 27 86 84


e-mail:
gamaplastbg@abv.bg

Намерете ни във Facebook

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Номер 002 /дата 08.09.2017 г.

 

Документи за кандидатите: 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Номер 002 / дата08.09.2017 г.

 

наименование: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на Гама Пласт БГ ООД по проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“

 

                                                  

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД

Адрес за кореспонденция: с. Царацово, Индустриална зона, община Марица, област Пловдив

Град: с. Царацово, Индустриална зона, община Марица, област Пловдив

Пощенски код: 4204

Лице/а за контакт: Самир Хамдар

Телефон: 0878802890

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо)|: www.gamaplastbg.com

Допълнителна информация може да бъде получена на:

х Съгласно І.1)

*  Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат намерени на: https://eumis2020.government.bg; http://www.eufunds.bg и www.gamaplastbg.com.

Офертите за участие в процедурата се подават единствено  в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на  вашата процедура)

Строителство (СМР)       *

 Доставки                 х

Услуги                        *

Място на изпълнение на строителството (СМР):

Място на изпълнение на доставка:

с. Царацово, Индустриална зона, община Марица, област Пловдив

Място на изпълнение на услугата:

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на Гама Пласт БГ ООД, както следва:

 1. Защитно работно облекло от 3 части - летен полугащеризон, тениска и куртка – 72 комплекта;
 2. Защитно работно облекло от 3 части - зимни полугащеризон, блуза и куртка – 72 комплекта;
 3. Студозащитно яке, с многофункционални джобове – 36 броя;
 4. Студозащитен елек, с многофункционални джобове – 40 броя;
 5. Шапка слънцезащитна – 34 броя;
 6. Шапка – студозащитна – 80 броя;
 7. Защитни ръкавици – удароустойчиви – 34 броя;
 8. Диелектрични ръкавици - 1 брой;
 9. Антифони – 34 броя;
 10. Филтрираща полумаска - противопрахова и противоаерозолна – 36 броя;
 11. Защитни ръкавици – химически устойчиви – 132 броя;
 12. Защитни очила от „открит тип”, с механична устойчивост на ниско енергийни удари – 68 броя;
 13. Дъждобран – 15 броя;
 14. Гумени ботуши- водозащитни – 15 броя;
 15. Защитни обувки - зимни боти - противоударни, маслоустойчиви, противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 72 чифта;
 16. Защитни обувки - половинки - противоударни, маслоустойчиви, противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 72 чифта;
 17. Респираторна маска с филтър – противоаерозолна – 1 брой;
 18. Защитен лицев шлем за заваряване – 1 брой;
 19. Защитни обувки - половинки - противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 8 чифта;
 20. Защитни обувки - зимни боти - противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 8 чифта;
 21. Защитно работно облекло от 3 части - зимни панталон, блуза и яке – 4 комплекта;
 22. Защитни ръкавици от механични въздействия – 12 чифта;
 23. Защитни ръкавици – студозащитни – 8 чифта;
 24. Очила за работа с видеодисплей с антирефлексно покритие – 10 броя.

Личните предпазни средства и специалното работно облекло следва да отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация, приложена към Публичната покана.

Настоящата Публична покана се възлага във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да *  не х

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):

само за една обособена позиция *

за една или повече обособени позиции*

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на Гама Пласт БГ ООД, както следва:

1.         Защитно работно облекло от 3 части - летен полугащеризон, тениска и куртка – 72 комплекта с ед. цена/комплект: 188,45лв. без ДДС /бр.;

2.         Защитно работно облекло от 3 части - зимни полугащеризон, блуза и куртка – 72 комплекта: прогнозна ед. цена - 194,56 лв. без ДДС /бр.;

3.         Студозащитно яке, с многофункционални джобове – 36 броя: прогнозна ед. цена;

97,47 лв. без ДДС /бр.

4.         Студозащитен елек, с многофункционални джобове – 40 броя; прогнозна ед. цена- 38,14лв. без ДДС /бр.

5.         Шапка слънцезащитна – 34 броя; прогнозна ед. цена - 6,44 лв. без ДДС /бр.

6.         Шапка – студозащитна – 80 броя; прогнозна ед.  цена – 9,17 лв. без ДДС/бр.

7.         Защитни ръкавици – удароустойчиви – 34 броя; прогнозна ед. цена - 8,66лв. без ДДС/бр.

8.         Диелектрични ръкавици - 1 брой; прогнозна ед. цена - 112,35лв. без ДДС/бр.

9.         Антифони – 34 броя; прогнозна ед. цена – 13,58лв. без ДДС/бр.

10.       Филтрираща полумаска - противопрахова и противоаерозолна – 36 броя; прогнозна ед. цена – 41,98лв. без ДДС/бр.

11.       Защитни ръкавици – химически устойчиви – 132 броя; прогнозна ед. цена - 3,00 лв. без ДДС/бр.

12.       Защитни очила от „открит тип”, с механична устойчивост на ниско енергийни удари – 68 броя; прогнозна ед. цена - 5,87лв. без ДДС/бр.

13.       Дъждобран – 15 броя; прогнозна ед. цена – 23,50лв. без ДДС/бр.

14.       Гумени ботуши- водозащитни – 15 броя; прогнозна ед. цена - 32,01 лв. без ДДС/бр.

15.       Защитни обувки - зимни боти - противоударни, маслоустойчиви, противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 72 чифта; прогнозна ед. цена 118,66лв. без ДДС/чифт;

16.       Защитни обувки - половинки - противоударни, маслоустойчиви, противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 72 чифта; прогнозна ед. цена – 101,56лв. без ДДС/чифт.

17.       Респираторна маска с филтър – противоаерозолна – 1 брой; прогнозна ед. цена - 128,41 лв. без ДДС/бр.

18.       Защитен лицев шлем за заваряване – 1 брой; прогнозна ед. цена - 198,00лв. без ДДС/бр.

19.       Защитни обувки - половинки - противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 8 чифта; прогнозна ед. цена - 114,23лв. без ДДС/чифт.

20.       Защитни обувки - зимни боти - противохлъзгащи, с ортопедична подметка – 8 чифта; прогнозна ед. цена - 125,80.лв. без ДДС/чифт.

21.       Защитно работно облекло от 3 части - зимни панталон, блуза и яке – 4 комплекта; прогнозна  ед.цена - 185,64лв. без ДДС/комплект.

22.       Защитни ръкавици от механични въздействия – 12 чифта; прогнозна ед. цена- 17,50лв. без ДДС/чифт.

23.       Защитни ръкавици – студозащитни – 8 чифта; прогнозна ед. цена – 24,10 лв. без ДДС/чифт.

 1. Очила за работа с видеодисплей с антирефлексно покритие – 10 броя; прогнозна ед. цена – 180,20лв. без ДДС/бр.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС на поръчката:

(в цифри) : 58 620,80 лв. без ДДС

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) НЕПРИЛОЖИМО

1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Начинът на плащане на услугите е регламентиран в приложения към документацията по настоящата процедура Проект на Договор, както следва:

-         Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на Договора, платими в 7-дневен срок след извършена доставка на всички лични предпазни средства и специално работно облекло съгласно Оферта на Изпълнителя и Техническа спецификация на Бенефициента, и подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)    да х   не *

Ако да, опишете ги:

 1. Всеки участник следва да предложи в Офертата си гаранционен срок на предлаганите лични предпазни средства и специално работно облекло, като минимум съответстващ на срока на износване на съответния артикул, посочен в Техническата спецификация;
 2. В рамките на срока за подаване на оферти кандидатите следва да изпратят на адреса на Бенефициента (Индустриална зона с. Царацово, община Марица, област Пловдив, Гама Пласт БГ ООД) мостри на предлаганите артикули. След края на процедурата по избор на изпълнител, мострите ще бъдат върнати на кандидатите. Кандидатите, които не изпратят мостри в рамките на крайния срок за подаване на оферти ще бъдат отстранени от процедурата. Всеки отделен продукт (изделие) трябва да бъде съпроводен от: протокол от изпитание, извършено от акредитирана лаборатория (за платовете) и сертификат и/или декларация за съответствие със съответните стандарти съгласно посоченото в Техническа спецификация на Бенефициента (да се представят с гриф „Вярно с оригинала“ към офертата).
 1. Кандидатът трябва да покрива всички определени в документацията технически  изисквания, там където е посочено, както и да представи  всички изискуеми документи по процедурата. Непокриването на тези изисквания и непредставянето на документи или представяне на документи във вид, различен от определения в публичната покана, е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка, поради несъответствие с поставените изисквания за изпълнение на обекта на процедурата;
 2. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават единствено  в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Оферти, подадени по друг начин – по електронна поща, куриер, на ръка и пр. няма да бъдат разглеждани.
  1. Документи, представени на чужд език се представят в превод от заклет преводач;
  2. Кандидатите по процедурата имат право да предоставят само една оферта;
  3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:

 1. Декларация на кандидата (по образец).
 1. При участие на обединения, които не са юридически лица, декларацията по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС №160/ 01.07.2016 г. се представя от всяко от лицата, включени в обединението-участник.
 2. Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние (оригинал или копие, заверено от кандидата с печат, подпис и текст „Вярно с оригинала“), а когато е физическо лице - документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала“).
 1. Други документи (ако е приложимо):

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна (оригинал или официално копие) придружени с превод от заклет преводач.

 1. В случай, че кандидатът е обединение, което не е регистрирано по Търговския закон или Закона за задълженията и договорите към датата на подаване на офертата, участниците в обединението представят и договор за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия обединението, с нотариално заверени подписи на участниците в него, както и подробно описание на дела на участие на съдружниците в настоящата процедура – нотариално заверено копие.
 2. В случай, че офертите по настоящата процедура се представят и подписват от лице, различно от управляващия кандидата по регистрация се изисква нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис на пълномощното (за чуждестранни кандидати - съответен еквивалентен документ, издаден от съответен съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се придружават от превод на български език).

Хипотезата по т. 2.3. не включва декларацията по чл. 12, ал.1 от ПМС №160/01.07.2016 г., тъй като се декларират обстоятелства от лично естество и следва да се представи от посочените в ЗУСЕСИФ лица.

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:

 

Основания за задължително отстраняване

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основания за незадължително отстраняване

Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на

обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по

смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно

законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато

нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или

заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата

за избор на изпълнител.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3ал.11)

Изискуеми документи и информация:

 1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия, заверени с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” от кандидата.
 1. Справка за специфичен оборот от сходни дейности* за последните 3 приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – оригинал по образец

*Под сходни дейности се разбират дейности, свързани с доставка на  лични предпазни средства и/или специално работно облекло

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица, горепосочените документи се представят от всяко едно от тях.

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 1. Кандидатът трябва да има специфичен оборот, сходен с предмета на поръчката, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността си, в размер на два пъти прогнозната стойност  обекта на процедурата.

*Под специфичен оборот се разбира оборот от дейности, свързани с доставка на лични предпазни средства и/или специално работно облекло.

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица, се взема под внимание общата стойност на специфичния оборот на всички участници.

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)

Изискуеми документи и информация

 1. Списък на изпълнени доставки със сходен предмет на дейност* през последните три години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си (оригинал по образец), придружен с референции за добро изпълнение (сканирани оригинали или заверени от кандидата копия).

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/или физически лица, горепосочените документи се представят от всяко едно от тях.

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 1. Изпълнени не по-малко от три доставки със сходен предмет на дейност* през последните три години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

*Под сходен предмет на дейност се разбират дейности, свързани с доставка на лични предпазни средства и/или специално работно облекло.

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/или физически лица, то поне единият от участниците трябва да покрива съответния критерии.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена                                                  *

ниво на разходите                                             *

оптимално съотношение качество - цена    х

*показатели, посочени в документацията

Показатели

1. Предложена цена

2. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни

Тежест

40 % (0,40)

60 % (0,60)

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

До дата:   20 /09 /2017       (дд/мм/гггг)                  Час: 23:59ч.

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. www.gamaplastbg.com- (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите

90 дни от крайния срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Оферта по чл. 5 – оригинал по образец;

     2. Декларация на кандидата – оригинал по образец;

2.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, декларацията по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС №160/ 01.07.2016 г. се представя от всяко от лицата, включени в обединението-участник;

3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):

3.1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия, заверени с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” от кандидата;

3.2. Справка за специфичен оборот от сходни дейности за последните 3 приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – оригинал по образец;

4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):

4.1. Списък на изпълнени доставки със сходен предмет на дейност през последните три години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си (оригинал по образец);

4.2. Референции за добро изпълнение, съответстващи на посочените в Списък на изпълнени доставки със сходен предмет на дейност доставки (сканирани оригинали или заверени от кандидата копия).

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Други изискуеми от кандидата документи:

6.1. Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние (оригинал или копие, заверено от кандидата с печат, подпис и текст „Вярно с оригинала“), а когато е физическо лице - документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала“).

6.2. В рамките на срока за подаване на оферти кандидатите следва да изпратят на адреса на Бенефициента (Индустриална зона с. Царацово, община Марица, област Пловдив, Гама Пласт БГ ООД) мостри на предлаганите артикули. След края на процедурата по избор на изпълнител, мострите ще бъдат върнати на кандидатите. Кандидатите, които не изпратят мостри в рамките на крайния срок за подаване на оферти ще бъдат отстранени от процедурата. Всеки отделен продукт (изделие) трябва да бъде съпроводен от: протокол от изпитание, извършено от акредитирана лаборатория (за платовете) и сертификат и/или декларация за съответствие със съответните стандарти съгласно посоченото в Техническа спецификация на Бенефициента (да се представят с гриф „Вярно с оригинала“ към офертата).

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна (оригинал или официално копие) придружени с превод от заклет преводач.

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

 1. Форма на оферта.
 2. Форма на декларация
 3. Изисквания към офертитe.
 4. Техническа спецификация;
 5. Методика за оценка и класиране на офертите;
 6. Проект на договор.
 7. Други:

7.1. Форма на Справка за оборота от сходни дейности;

7.2. Форма на Списък на изпълнени доставки със сходен предмет на дейност;

7.3. Форма на Декларация за подизпълнителите.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А –НЕПРИЛОЖИМО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:

Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:

Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:

Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

(Попълва се само в случай, че в раздел IIточка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)

 

Обособена позиция №   Наименование___________________
www.eufunds.bg 10
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016
1) Кратко описание
________________________________________________________________________
2) Количество или обем
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): ________ лева
3) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

Инструментален цех

Цех за Шприцформи

Цех за Шприцформи

На площ от 1300 м² във фабрика Гамапласт БГ е раз...

Прочети още...

Шприцформи

Шприцформи

Шприцформи

ГамаПласт БГ ООД е сред водещите и утвърдени фирми...

Прочети още...

Цех за пластмаси

Цех за пластмасови изделия

Цех за пластмасови изделия

Цехът за производство на пластмасови изделия прои...

Прочети още...